Kenturn Nano. Tec. Co., Ltd.

No. 16, E 7 Rd.
Chang Bin Industrial Park, Shian Shi
Chang Hua, 50741 TW

Connect

Product Categories of Kenturn Nano. Tec. Co., Ltd.

Boring Machines
Drilling & Tapping Machines, CNC
Gear Grinding Machines
Grinding Attachments & Accessories
Horizontal Machining Centers, Up to Four-Axis
Spindles
Vertical Machining Centers, Five-Axis
Vertical Machining Centers, Up to Four-Axis

Trade Names

CNC Boring Machine Spindles
CNC External Grinding Mach. Spindle
CNC Five-Axis Machining Ctr Spindle
CNC Gear Grinding Mach. Spindles
CNC Internal Grinding Mach, Spindle
CNC Machining Center Spindles
CNC Special Purpose Mach. Spindles
CNC Surface Grinding Mach. Spindles
CNC Thread Grinding Mach. Spindles
CNC Turning Machine Spindles